Lintcode记录

作者:
淡白
创建时间:
2020-05-13 18:39:01
lintcode

摘要:这篇文章包含了三个题目的代码和解题思路。首先是39-恢复旋转排序数组,这个题目要求将一个旋转排序数组恢复成原来的排序数组。代码中使用了寻找最小值的方法来确定旋转的起点,并将数组重新排列。接下来是2-尾部的零,这个题目要求给定一个整数n,计算n的阶乘末尾零的个数。代码中使用了分解因子的方法来计算零的个数。最后是44-最小子数组,这个题目要求找到一个数组中和最小的子数组。代码中使用了动态规划的方法来找到最小子数组。

Lintcode 我的Lintcode

39-恢复旋转排序数组

public static void recoverRotatedSortedArray(List nums) {
		if(nums!=null&&nums.size()>1){
			//长度2直接调换
			if(nums.size()==2){
				if(nums.get(0)>nums.get(1)){
					nums.add(0,nums.get(0)+nums.get(1));
					nums.add(1,nums.get(0)-nums.get(1));
					nums.add(0,nums.get(0)-nums.get(1));
				}
				return;
			}
			int f=nums.get(0);
			int l=nums.get(nums.size()-1);
			int m=nums.get(nums.size()/2);
			int min=nums.get(0);
			int index=0;
			int size=nums.size();
			//判断循环起点
			if(f>l){
				if(f=0;i--){
						if(nums.get(i)();
			for (int i=index;i
2-尾部的零

//这题我原来是算出递归,却发现在遇到非常大的数时通过不了,后来看了解答,才知道可以通过分解因子来实现
//可以将每个数拆分成其素因子的乘积,可以发现,0是由2*5产生的,而5的数量一定小于2的数量,因此5的个数决定了结尾0的个数。
//只要计算n的阶乘中,5这个素因子出现多少次即可。
public static long trailingZeros(long n) {
    long sum = 0;
    while (n != 0) {
      sum += n / 5;
      n /= 5;
    }
    return sum;
  }
 
44. 最小子数组


  public static int minSubArray(final List nums) {
    // 空判断
    if (nums == null || nums.size() == 0) {
      return 0;
    }
    // 初始值
    int sum = nums.get(0);
    int min = nums.get(0);
    // 循环list
    for (int i = 1; i < nums.size(); i++) {
      // 为啥是大于0 因为本函数取值是最小连续数组以0为分界线
      if (sum > 0) {
        sum = nums.get(i);
      } else {
        sum += nums.get(i);
      }
      // 当前子数组和是否小于最小值
      if (sum < min) {
        min = sum;
      }
    }
    return min;
  }
 

最后编辑于:2020-06-30 20:13:43

未经允许不得转载